KTS Polonia w Bytomiu - strona nieoficjalna

Strona klubowa

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • KKS Zabrze - KTS Polonia 0:4
  • TS ROW Rybnik - BTS Rekord Bielsko - Biała 14:0
  • Polonia GKS Tychy - UKS Gimnazjum Istebna 3:0
  •        

Ostatnie spotkanie

Polonia GKS Tychy 6:0 KTS Polonia
2017-11-04, 14:00:00
     

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
KKS Zabrze 0:4 KTS Polonia
TS ROW Rybnik 14:0 BTS Rekord Bielsko - Biała
Polonia GKS Tychy 3:0 UKS Gimnazjum Istebna

Buttony

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 104, wczoraj: 154
ogółem: 359 222

statystyki szczegółowe

Logowanie

Regulamin Klubu

REGULAMIN

 

Kobiecego Towarzystwa Sportowego

Polonia w Bytomiu

 

 

§ 1

 

Kobiece Towarzystwo Sportowe Polonia w Bytomiu (zwany dalej KTS Polonia lub „Klubem”) zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

Warunkami przynależności do Klubu są:

-  zakwalifikowanie do grupy przez trenera prowadzącego,

-  złożenie deklaracji o chęci przynależenia do KTS Polonia

-  posiadanie ważnych badań lekarskich zezwalające na uprawianie sportu w dyscyplinie piłka nożna

-  pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,

-  opłacenie składek członkowskich,

-  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

 

§ 3

 

1.  Wysokość  miesięcznej składki  członkowskiej  określa  Walne Zebranie Członków.  Składając  deklarację przynależności do Klubu, zawodnik deklaruje składkę za cały rok kalendarzowy.

2. Aktualny wykaz składek klubowych (corocznie zatwierdzanych przez Walne Zebranie Członków Klubu) znajduje się na stronie http://kksbytom.futbolowo.pl/ i u trenerów.

3.  W szczególnych przypadkach kandydat do członkostwa w Klubie może poprosić Zarząd o zwolnienie ze składki członkowskiej. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Klubu.

4. Wniesienie składki klubowej na konto  lub do skarbnika Klubu następuje za miesiąc z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

5. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.

6. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje kolejno:

-  brakiem możliwości udziału w zawodach,

-  brakiem możliwości udziału w treningach,

-  wystawieniem wezwania do zapłaty,

-  wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu,

-  dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

7. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:

-  wynajem obiektów sportowych,

-  wynagrodzenie trenerów,

-  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,

-  opłaty statutowe w związkach sportowych,

-  udział w zawodach ligowych,

-  transport na zawody,

-  administrację Klubu.

 

§ 4

 

1.  Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną. W tym celu Klub:

-  zapewnia organizację całorocznych zajęć szkoleniowych w odpowiedniej grupie wiekowej,

-  zapewnia udział w imprezach organizowanych przez Klub (zawody sportowe, turnieje itp.),

-  w przypadku wybitnych osiągnięć zawodnika, może zapewnić indywidualny tok treningu.

2.  Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do:

-  systematycznego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach  oraz  imprezach  sportowych  wg harmonogramu,

- wypełniania  poleceń  trenera/instruktora  w trakcie zajęć i imprez oraz  zachowywania się w sposób kulturalny,

-  dbałości o dobre imię klubu,

-  dbałości o powierzony sprzęt i przybory sportowe,

-  przestrzeganie przepisów BHP i zasad dyscypliny podczas zajęć i imprez,

-  terminowego wykonywania badań lekarskich.

 

§ 5

 

Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w grupach  ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich  uczestników  zajęć  ponoszą  trenerzy/instruktorzy.  Rodzice (opiekunowie  prawni)  osób niepełnoletnich  odpowiedzialni  są  za  przyprowadzenie  dzieci  na zajęcia,  jak  i  za  odprowadzenie  ich  po zajęciach do miejsca zamieszkania.

 

§ 6

 

Klub zapewnia sprzęt sportowy i materiały szkoleniowe zawodnikom uczestniczącym w zajęciach.

 

§ 7

 

Każdy  zawodnik  zobowiązany  jest  do  godnego  reprezentowania  swojego  Klubu,  w  szczególności  przez działania i postawy zgodne z Statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

 

§ 8

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

 

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach ligowych, do których został powołany.

3. Koszt wyjazdu na zawody ligowe ponosi Klub ze składek członkowskich.

4. W przypadku powołania zawodnika do zawodów poza rozgrywkami ligowymi (turnieje okolicznościowe, zawody kilkudniowe, mistrzostwa różnego szczebla) koszty udziału pokrywa zawodnik.

5. Udział w zawodach, o których mowa w pkt. 4 może być częściowo dofinansowywany przez Klub. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd w miarę możliwości finansowych Klubu.

6. W przypadku nieobecności powołanego zawodnika na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udziału w zawodach, chyba że zgłoszenie nieobecności nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych - termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie).

7. Wszelkie wymagane formalności (w tym opłaty) związane z zawodami o których mowa w pkt. 4 , zawodnik ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego. W przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału w zawodach z uwzględnieniem pkt. 6.

8. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadzącego

 

§ 9

 

WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

 

1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych.

2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:

a. złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych,

b. przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,

c. zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,

d. rozliczenia składek klubowych,

e. uzyskania zgody Zarządu KKS Czarni Sucha Góra na zmianę barw klubowych.

 

§ 10

 

Klub  ma  prawo  do  przetwarzania  danych  osobowych  zawodnika  na  potrzeby  własne  i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony.

 

§ 11

 

Zawodnicy,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  Klubu,  mogą  zostać  ukarani  przez  Zarząd zgodnie  ze Statutem Klubu.

 

§ 12

 

1.  Zmian treści regulaminu dokonuje  Zarządu Klubu.

2.  Zaktualizowane wersje regulaminu Klubu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Klubu.

 

     § 13

 

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Iwona Tarnowska

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 6

Kalendarium

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

Sponsorzy


Blue Netbook - oprogramowania antywirusowe                                                               

 

Polski Węgiel sp. z o.o. Autoryzowany Sprzedawca Kompanii Węglowej S.A.  

 

Przedszkole EGO                                                                                                                 

 

 

 

Zegar

Najnowsza galeria

Trening - Orliki
Ładowanie...

Statystyki drużyny